Regulamin szkoły

§1
Przedmiot regulaminu

Regulamin obowiązuje każdego Uczestnika szkoły Deutsch Mit Mimi.

Szkoła językowa Deutsch Mit Mimi zobowiązuje się:

– dokładać wszelkich starań, reagować na każde uwagi i sugestie dotyczące pracy szkoły w celu poprawienia jakości usług oferowanych usług

– przestrzegać Regulaminu

 

§2
Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w Deutsch Mit Mimi trwa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, chyba, że Uczestnik wyrazi chęć wakacyjnej przerwy od zajęć.

2.3 Cena pakietów treningowych jest zróżnicowana i zgodna z cennikiem szkoły.

2.4 Zajęcia na treningach organizowanych przez Deutsch Mit Mimi prowadzą Trenerzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.5 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Trenerów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.6 Zajęcia prowadzone są on-line na platformie wbudowanej do strony internetowej szkoły Deutsch Mit Mimi.

2.7 Pierwszy trening ucznia/ uczniów w Deutsch Mit Mimi jest lekcją próbną.

 

§3
Prawa i obowiązki Uczniów

3.1 Poziom kompetencji językowych Uczestnika/ów oceniany jest indywidualnie podczas lekcji próbnej.

3.2 Uczestnik/cy ma/ mają prawo do odbycia 1 lekcji próbnej, która jest bezpłatna.

3.3 Jeżeli w trakcie trwania kursu ( w przypadku wyboru treningu grupowego) okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy, przejścia na zajęcia indywidualne lub rezygnacja z zajęć grupowych.

3.4 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1. zapoznał się i zaakceptował Regulamin Szkoły, 2. nie zalega z regulowaniem należności wobec Deutsch Mit Mimi, 3. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,

3.5 Uczestnik treningu powinien mieć zapewniony nieprzerwany dostęp do połączenia internetowego, mikrofonu, głośników oraz kamery.

3.6 Nie zaleca się stosowania słuchawek w trakcie lekcji, trener powinien być słyszalny w głośnikach komputera/laptopa.

3.7 Niedozwolone jest uczestniczenie w treningu na smartfonach i tabletach.

3.8 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.9 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

3.9.1 W przypadku najmłodszych Uczestników treningu rodzic/opiekun ma obowiązek doglądać dziecko ( w razie problemów technicznych lub zakłócania zajęć w nieodpowiedni sposób).

 

§4
Zapisy i zasady płatności

4.1 Szkoła przyjmuje zapisy w trakcie całego roku.

4.2 Rezerwacja terminu treningu jest jednoznaczna z opłaceniem pakietu lekcji.

Opłatę za pakiet lekcji uiszcza się na konto szkoły językowej najpóźniej dwa dni przed wyczerpaniem pakietu 8 lub 4 lekcji. O wygaśnięciu pakietu informowany jest rodzic smsem

w dzień przedostatniej lekcji z danego pakietu. W przypadku, gdy opłata nie zostanie uiszczona w terminie, rezerwacja terminu lekcji zostaje anulowana.

4.3 Wysokość opłaty za pakiet lekcji wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4.4 Cena pakietu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych (za godzinę dydaktyczna uważa się jednostkę lekcyjną trwającą 30 minut w przypadki pakietu lekcji indywidualnych oraz 35 minut w przypadku pakietu lekcji grupowych)

4.5 Trener ma prawo przełożyć lekcję najpóźniej 8 godzin przed jej rozpoczęciem.

4.6 Trening można odwołać/ przełożyć na inny termin najpóźniej 8 godzin przed zaplanowaną lekcją. W innym przypadku opłata za lekcję nie zostanie zwrócona.

4.7 W przypadku problemów technicznych ze strony trenera lekcja zostanie odrobiona w dogodnym terminie.

4.8 W przypadku problemów technicznych ze strony ucznia lub w przypadku nie pojawiania się na lekcji, opłata za lekcję nie zostanie zwrócona, a uczeń nie ma prawa do odrobienia takiej lekcji. W przypadku problemów technicznych ze strony ucznia czas przewidziany na trening nie zostanie przedłużony.

4.9 Lekcja próbna jest nieodpłatna.

 

§5
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z nauki Deutsch Mit Mimi w dowolnym momencie. Za rezygnację z nauki w Deutsch Mit Mimi uznaje się nieopłacenie kolejnego pakietu lekcji.

 

§6
Ocena pracy Uczniów

6.1 Trenerzy monitorują na bieżąco postępy swoich Uczniów. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Trenerowi umożliwia indywidualne podejście do każdego Ucznia.

6.2 Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe.

6.3 Trener po każdej lekcji zdaje krótki raport w formie e-mail rodzicowi/opiekunowi ucznia z przebiegu treningu i uwag do lekcji.

6.4 Ewaluacja szczegółowa następuje po ukończeniu przez Uczestnika każdego kolejnego poziomu treningu.

 

§7
Postanowienia końcowe

7.1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

7.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dyrektor i Trener w Szkole Deutsch Mit Mimi

Maria Knapik-Wciślak

Kontakt

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Bardzo chciałbyś/ chciałabyś pomóc dziecku w nauce języków, ale nie wiesz jak? Umów dziecko na darmową lekcję próbną. To może być początek niezwykłej przygody i dobrej zabawy z językiem.

Copyright 2022 © DEUTSCHMITMIMI.PL
Created by IntexStudio