Polityka Prywatno艣ci

搂1
To偶samo艣膰 administratora danych

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazw膮 Deutsch Mit Mimi, Sklep Mimi jest Maria Knapik-Wci艣lak, Tar-nawa Dolna 51. 34-210 Zembrzyce

2. Dane przetwarzane s膮 zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa; tj. Rozporz膮dze-niem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-p艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a tak偶e ustaw膮 z 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektro-niczn膮.

 

搂2
Stosowane definicje

 

1. W niniejszej polityce stosuje si臋 nast臋puj膮ce definicje:

a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.deutschmitmimi.pl za po艣rednictwem kt贸rego U偶ytkownik mo偶e: przegl膮da膰 jego zawarto艣膰 kontaktowa膰 si臋 z administratorem danych, sk艂ada膰 zam贸wienia na produkty i towary, zam贸wi膰 informacje handlowe, um贸wi膰 si臋 na konsultacj臋, lekcj臋, trening

b) Administrator danych osobowych – podmiot, kt贸ry decyduje o celu i 艣rodkach prze-twarzania danych, w niniejszej polityce rozumie si臋 przez to Deutsch Mit Mimi, Maria Knapik-Wci艣lak

c) U偶ytkownik – osoba fizyczna, kt贸rej dane dotycz膮 i kt贸ra korzysta z us艂ug dost臋pnych w Serwisie/Sklepie..

d) Dane osobowe – wszelkie informacje, kt贸re bez nadmiernego czasu i kosztu mog膮 do-prowadzi膰 do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

搂3
Cele przetwarzania danych

 

e) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach: wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮 lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, tj. z艂o偶enia i realizacji zam贸wienia w sklepie online, realizacja przys艂uguj膮cych osobie praw zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia, w tym gwarancji i r臋kojmi, etc.

f) rejestracji i za艂o偶enia konta w Serwisie,

g) udokumentowania sprzeda偶y lub wykonania us艂ugi, w tym wystawienia rachunku lub fak-tury dla osoby fizycznej,

h) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za po艣red-nictwem danych teleadresowych dost臋pnych na stronie Serwisu,

i) marketingu w艂asnych produkt贸w i us艂ug administratora danych drog膮 tradycyjn膮,

j) wys艂ania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez U偶ytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮,

k) dochodzenia praw i roszcze艅 przez administratora danych lub osob臋, kt贸rej dane doty-cz膮.

2. Podanie danych jest niezb臋dne dla realizacji zam贸wienia, wystawienia dokumentu sprzeda偶y, dochodzenia roszcze艅, a tak偶e udzielenia odpowiedzi na pytania.

1. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

2. Brak podania wymaganych danych uniemo偶liwia realizacj臋 us艂ug, w tym zam贸wienia i kontaktu.

搂4
Sposoby pozyskiwania danych

 

1. Dane osobowe U偶ytkownika gromadzone s膮 bezpo艣rednio od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, tj. poprzez:

l) wype艂nienie formularza z danymi kontaktowymi podczas sk艂adania zapytania przez for-mularz na stronie,

m) wype艂nienie formularza zapisu na trening,

n) wype艂nienie formularza zam贸wienia w sklepie-online,

o) rejestracja konta w Serwisie,

p) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

q) bezpo艣redni kontakt z administratorem danych za pomoc膮 danych teleadresowych do-st臋pnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia dzia艂alno艣ci.

 

搂5
Zakres przetwarzanych danych

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych zosta艂 ograniczony do minimum niezb臋dnego do 艣wiadczenia us艂ug w zakresie:

r) z艂o偶enia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomoc膮 danych teleadresowych dost臋pnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imi臋, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮,

s) dokonania zapisu na newsletter: imi臋, adres e-mail,

t) z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie online: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

u) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, has艂o, login,

v) wystawienia rachunku lub faktury: imi臋 i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

w) przygotowania i zawarcia umowy: imi臋 i nazwisko, adres,

搂6
Okres przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane, tj.:

x) przez okres trwania zawartej umowy,

y) przez okres niezb臋dny do udokumentowania wykonanej umowy lub us艂ugi, w tym wysta-wienia rachunku lub faktury – dane przechowywane s膮 przez 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku,

z) przez okres niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kon-taktowy lub drog膮 telefoniczn膮,

aa) do czasu odwo艂ania zgody, je艣li przetwarzanie danych opiera si臋 na zgodzie osoby, kt贸-rej dane dotycz膮.

 

搂7
Odbiorcy danych

 

a) Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 zosta膰 powierzone innym podmiotom w celu wykonania us艂ug na zlecenie administratora danych, w szczeg贸lno艣ci podmiotom w zakresie:

b) dost臋pu do treningu (lekcji) online przez platform臋 edukacyjn膮

c) hostingu strony www,

d) serwisu i utrzymania system贸w informatycznych, w kt贸rych dane s膮 przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obs艂ugi zam贸wie艅, etc.,

e) prowadzenia obs艂ugi ksi臋gowej,

f) prowadzenia obs艂ugi biurowej,

g) brokera us艂ug kurierskich,

h) droppshippingu i obs艂ugi zam贸wie艅.

2. Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 zosta膰 tak偶e udost臋pnione podmiotom wspieraj膮cym admi-nistratora danych, w tym podmiotom realizuj膮cym us艂ugi kurierskie i pocztowe, obs艂ug臋 p艂atno-艣ci online.

3. Dane osobowe U偶ytkownika nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich, ani organizacji mi臋dzy-narodowych.

 

搂8
Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

1. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje:

a) prawo dost臋pu do tre艣ci danych i ich sprostowania,

b) prawo do usuni臋cia danych, o ile nie obowi膮zuj膮 inne przepisy prawa, kt贸re zobowi膮zuj膮 administratora danych do archiwizacji danych przez okre艣lony czas,

c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstaw膮 przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, a przetwarzanie danych odbywa si臋 w spos贸b auto-matyczny,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpo-艣redniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego in-teresu prawnego, a tak偶e ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, je艣li administrator danych podej-mowa艂by decyzje opieraj膮ce si臋 wy艂膮cznie na automatycznym profilowaniu i nios膮ce ze sob膮 skutki prawne dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub podobnie na ni膮 wp艂ywa艂y,

f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administrato-rem danych, a tak偶e uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania da-nych, tre艣ci tych danych, 藕r贸dle danych, a tak偶e sposobie udost臋pniania, w tym o odbior-cach lub kategoriach odbiorc贸w danych,

g) prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, je艣li podstaw膮 przetwarzania danych by艂a zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Odwo艂anie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z pra-wem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofni臋ciem,

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO), je艣li osoba uzna, 偶e przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dost臋pu do tre艣ci danych, ich poprawiania, a tak偶e innych praw, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych.

 

搂9
Postanowienia ko艅cowe

 

1. Administrator danych zastrzega mo偶liwo艣膰 zmiany niniejszej polityki prywatno艣ci, szczeg贸lnie w sytuacji, gdy b臋d膮 tego wymaga艂y zastosowane rozwi膮zania techniczne, zmiany przepis贸w prawa w zakresie prywatno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 lub inne, istotne zmiany wp艂ywaj膮ce na tre艣膰 informacji przekazywanej U偶ytkownikom.

2. W przypadku zmiany obowi膮zuj膮cej polityki prywatno艣ci, wprowadzone zostan膮 odpowiednie modyfikacje do powy偶szego zapisu, kt贸re b臋d膮 obowi膮zywa艂y od dnia ich opublikowania na stro-nie Serwisu/Sklepu.

Bardzo chcia艂by艣/ chcia艂aby艣 pom贸c dziecku w nauce j臋zyk贸w, ale nie wiesz jak? Um贸w dziecko na darmow膮 lekcj臋 pr贸bn膮. To mo偶e by膰 pocz膮tek niezwyk艂ej przygody i dobrej zabawy z j臋zykiem.

Copyright 2023 © DEUTSCHMITMIMI.PL
Created by IntexStudio