Polityka Prywatności

§1
Tożsamość administratora danych

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą Deutsch Mit Mimi, Sklep Mimi jest Maria Knapik-Wciślak, Tar-nawa Dolna 51. 34-210 Zembrzyce

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządze-niem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-niczną.

 

§2
Stosowane definicje

 

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.deutschmitmimi.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe, umówić się na konsultację, lekcję, trening

b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach prze-twarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to Deutsch Mit Mimi, Maria Knapik-Wciślak

c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..

d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą do-prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele przetwarzania danych

 

e) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.

f) rejestracji i założenia konta w Serwisie,

g) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub fak-tury dla osoby fizycznej,

h) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośred-nictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,

i) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,

j) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,

k) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane doty-czą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

1. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4
Sposoby pozyskiwania danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

l) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez for-mularz na stronie,

m) wypełnienie formularza zapisu na trening,

n) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,

o) rejestracja konta w Serwisie,

p) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

q) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych do-stępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§5
Zakres przetwarzanych danych

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

r) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

s) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

t) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

u) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,

v) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

w) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres,

§6
Okres przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

x) przez okres trwania zawartej umowy,

y) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wysta-wienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

z) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kon-taktowy lub drogą telefoniczną,

aa) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, któ-rej dane dotyczą.

 

§7
Odbiorcy danych

 

a) Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

b) dostępu do treningu (lekcji) online przez platformę edukacyjną

c) hostingu strony www,

d) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.,

e) prowadzenia obsługi księgowej,

f) prowadzenia obsługi biurowej,

g) brokera usług kurierskich,

h) droppshippingu i obsługi zamówień.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym admi-nistratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatno-ści online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji między-narodowych.

 

§8
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób auto-matyczny,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpo-średniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego in-teresu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podej-mowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administrato-rem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania da-nych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbior-cach lub kategoriach odbiorców danych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z pra-wem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9
Postanowienia końcowe

 

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stro-nie Serwisu/Sklepu.

Kontakt

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Bardzo chciałbyś/ chciałabyś pomóc dziecku w nauce języków, ale nie wiesz jak? Umów dziecko na darmową lekcję próbną. To może być początek niezwykłej przygody i dobrej zabawy z językiem.

Copyright 2022 © DEUTSCHMITMIMI.PL
Created by IntexStudio